Regulamin

Regulamin Konkursu ogłoszonego w dniu 5 kwietnia 2018 r.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem konkursu jest miasto stołeczne Warszawa, z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa, posiadające NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, reprezentowane przez Prezydenta m.st. Warszawy – Hannę Gronkiewicz-Waltz, w imieniu którego działa Jerzy Stępniak – Dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.0052.5246.2013, zwany dalej Organizatorem.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o inwestycjach i remontach prowadzonych na terenie m.st. Warszawy a także promowanie działalności inwestycyjnej m.st. Warszawy realizowanej w pasie drogowym na obszarze m.st. Warszawy.
 3. Konkurs skierowany jest do osób posiadających konto osobiste na Facebooku.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Do konkursu przystąpić może osoba fizyczna, która:
  1. zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem;
  2. jest osobą, która ukończyła lat osiemnaście;
  3. posiada konto w serwisie www.facebook.com. umożliwiające identyfikację danej osoby i zawierające informacje zgodne z posiadanym dowodem osobistym.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, ani osoby pozostające z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, a także członkowie ich rodzin. Przez „członków ich rodzin” rozumie się małżonka i dzieci.
 3. Osoba, która wzięła udział w konkursie, zwana jest w dalszej części regulaminu Uczestnikiem konkursu.

 

§ 3. ZASADY

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 5 kwietnia 2018 r. Post z informacją na temat konkursu oraz pytaniem zostanie ogłoszony na stronie www.facebook.com/infoulice.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe poprzez formularz www.infoulice.um.warszawa.pl/konkurs.
 3. Wzięcie udziału w konkursie poprzez wysłanie wiadomości przez formularz zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 ust. 2 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Nagrody zostaną przyznane 7 osobom spełniającym wymogi podane w regulaminie, które najszybciej i poprawnie odpowiedzą na zadane pytanie konkursowe. Jeśli Uczestnicy konkursu udzielą w tym samym czasie poprawnej odpowiedzi i przekroczony zostanie limit 7 osób, nagrodę otrzyma osoba, która pierwsza się zgłosi po jej odbiór.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na fanpage’u www.facebook.com/infoulice w komentarzu do posta konkursowego w dniu 5 kwietnia 2018 r. do godz.16.00.
 6. Jeden Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszeń, które nie spełniają wymogów opisanych w Regulaminie.
 8. Niezależnie od faktu publikacji wyników konkursu w sposób opisany w ust. 5 Organizator powiadomi zwycięzców konkursu o wygranej w konkursie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez formularz.
 9. Zwycięzca konkursu jest zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 30 dni od daty opublikowania przez Organizatora wyników konkursu. Nagrody będą czekać na zwycięzców w siedzibie Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie, pok. 117.
 10. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym 30-dniowym terminie nagroda przepada.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zażądania od zwycięzcy pokwitowania odbioru nagrody na stosownym formularzu.
 12. Organizator nie przewiduje wysyłania nagród do zwycięzców.
 13. Nagrody przyznane w konkursie nie podlegają spieniężeniu oraz wymianie na inne nagrody.
 14. Nagrody przyznane w konkursie nie są przeznaczone na sprzedaż.
 15. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie Organizator może przyznać nagrody kolejnym, wybranym zgodnie z Regulaminem, Uczestnikom konkursu.

 

§ 4. NAGRODY W KONKURSIE

 

Nagrody w konkursie przyznane będą zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu. Nagrodami w konkursie będą zestawy gadżetów promujących m.st. Warszawa oraz serwis Infoulice Warszawa o łącznej wartości nie przekraczającej 150 zł.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe uzyskane od Uczestników konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych Organizatora i będą przetwarzane jedynie dla celów związanych z rozstrzygnięciem i archiwizacją niniejszego konkursu. Każdy Uczestnik  konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zwycięzcom odebranie nagród.
 2. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika konkursu w zakresie podanym w wiadomości prywatnej zostaną wykorzystane jedynie w celu identyfikacji Uczestnika konkursu jako osoby, która otrzyma nagrodę.
 3. Organizator nie zwraca Uczestnikom konkursu żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu oraz do zmian w Regulaminie pod warunkiem, że zmiany te nie naruszają praw nabytych Uczestników konkursu. O zmianach Regulaminu Uczestnicy konkursu będą informowani poprzez stronę www.facebook.com/infoulice.
 5. Regulamin będzie dostępny w postaci notatki w serwisie www.facebook.com/infoulice oraz w siedzibie  Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 w Warszawie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet.