Deklaracja dostępności Infoulice Warszawa

Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Infoulice Warszawa(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
5. na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
6. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
7. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
8. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
10. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
11. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
12. na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Wyłączenia

1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Tab, Enter, Page Up, Page Down

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Marszałkowskiej 77/79, Warszawa
Siedziba Biura Infrastruktury

Budynek zlokalizowany jest u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Wilczej.

1. Sposób Dojazdu
Wejście główne do obiektu zlokalizowane jest w podcieniu zlokalizowanym w narożniku ulic Marszałkowskiej i Wilczej. Dodatkowo, do budynku prowadzą jeszcze dwa wejścia, jedno od strony ul. Marszałkowskiej i drugie, od strony małego dziedzińca (parkingu) prowadzące do Sali Spotkań. Na wewnętrzny dziedziniec można dostać się przejazdem bramowym w zachodniej części skrzydła równoległego do ul. Wilczej.

Dojścia piesze są od ulic Marszałkowskiej i Wilczej. Przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację dźwiękową. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów . Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np., słupki na przejściach, siedziska drewniane, stojaki dla rowerów, plansze wystawiennicze, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Śródmieście znajduje się w odległości do ok.1700 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów i windy.

Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe: Hoża 04, 01

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej– przy budynku. Miejsce parkingowe jest na wydzielonym miejscu na jezdni.

W okolicy jest postój taksówek.

2. Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców
Główne wejście znajduje się przy ulicy Marszałkowskiej i jest łatwe do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatycznie otwierane i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm), ale w dalszej części znajdują się schody bez pochylni i bez poręczy, gdzie osoba na wózku lub z niepełnosprawnością będzie miała problem by dostać się do hallu głównego. Możliwość wejścia do budynku przez osoby poruszające się na wózkach jest z tyłu budynku przez Salę Spotkań, gdzie wcześniej trzeba poinformować ochronę o potrzebie wejścia. Możliwe jest jeszcze wyjście z budynku B od ulicy Wilczej, gdzie jest bezpośredni kontakt z windą, ale nie ma wejścia ponieważ drzwi otwierają się za pomocą gałki od zewnątrz. Na elewacji frontowej znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny, bez oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest w bliskiej odległości od wejścia i posiada wysoką ladę niedostosowaną dla osób na wózkach. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody w holu głównym znajdują się po lewej stronie i prowadzą na wyższe piętra. Klatka ewakuacyjna znajduje się w budynku B. Na parterze za punktem ochrony znajduje się przejścia do Sali Spotkań bez kontroli dostępu oraz do Sali Wystawienniczej.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarz na parterze jest wydzielone drzwiami bez samozamykacza oraz bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi na Sali Spotkań są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Brak kontroli dostępu do pomieszczeń. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od hallu na lewo przy wejściu. Stopnie schodów są proste z podcięciami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w dwustronne okrągłe poręcze. Druga klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w budynku B przy windzie z możliwością wydostania się z budynku bez różnicy poziomów (schodów)

W budynku są 3 windy

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Winda w budynku B wyposażona jest w informację głosową i przyciski w języku Braillea.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy Sali Wystawienniczej. Drzwi do toalety wyposażone są w samozamykacz W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Sale nie są oznakowane tabliczką. Przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Wersja kontrastowa oraz możliwość zmiany rozmiaru czcionki.

Inne informacje i oświadczenia

Brak.